Portfolio
#1023

Portfolio

He wanted to improve his portfolio to get better job offers. This animated icon illustrates a portfolio.

Animation
Stroke
Colors
Preview

Sample usage

Portfolio, Animated Icon, Lineal
Portfolio, Animated Icon, Lineal
Portfolio, Animated Icon, Lineal
Select another

Similar icons

Art Book, Animated Icon, Lineal Art Book Coordinate, Animated Icon, Lineal Coordinate ETH coins, Animated Icon, Lineal ETH coins Notebook, Animated Icon, Lineal Notebook Hammers, Animated Icon, Lineal Hammers Up Key, Animated Icon, Lineal Up Key Double bar chart, Animated Icon, Lineal Double bar chart Email book, Animated Icon, Lineal Email book Destination weddings, Animated Icon, Lineal Destination weddings Pie chart, Animated Icon, Lineal Pie chart Book shelf, Animated Icon, Lineal Book shelf Lawyer, Animated Icon, Lineal Lawyer Dollar coin, Animated Icon, Lineal Dollar coin Customer Service, Animated Icon, Lineal Customer Service Financial project, Animated Icon, Lineal Financial project Guarantee, Animated Icon, Lineal Guarantee Creative, Animated Icon, Lineal Creative Director chair, Animated Icon, Lineal Director chair