Portfolio
#1023

Portfolio

He wanted to improve his portfolio to get better job offers. This animated icon illustrates a portfolio.

Animation
Stroke
Colors
Preview

Sample usage

Portfolio, Animated Icon, Outline
Portfolio, Animated Icon, Outline
Portfolio, Animated Icon, Outline
Select another

Similar icons

Google Sheet, Animated Icon, Outline Google Sheet Greek pillar, Animated Icon, Outline Greek pillar Gym, Animated Icon, Outline Gym Coding, Animated Icon, Outline Coding Finance, Animated Icon, Outline Finance African culture, Animated Icon, Outline African culture Tapping fingers, Animated Icon, Outline Tapping fingers Paint tubes, Animated Icon, Outline Paint tubes First place, Animated Icon, Outline First place Servers, Animated Icon, Outline Servers Server, Animated Icon, Outline Server Zero key, Animated Icon, Outline Zero key Ctrl key, Animated Icon, Outline Ctrl key Arrow up, Animated Icon, Outline Arrow up Notebook, Animated Icon, Outline Notebook Video conference, Animated Icon, Outline Video conference Office Desk, Animated Icon, Outline Office Desk FAQ, Animated Icon, Outline FAQ