Portfolio
#1023

Portfolio

He wanted to improve his portfolio to get better job offers. This animated icon illustrates a portfolio.

Animation
Stroke
Colors
Preview

Sample usage

Portfolio, Animated Icon, Outline
Portfolio, Animated Icon, Outline
Portfolio, Animated Icon, Outline
Select another

Similar icons

Chips, Animated Icon, Outline Chips Rulers, Animated Icon, Outline Rulers Nails, Animated Icon, Outline Nails Vege, Animated Icon, Outline Vege Web analytics, Animated Icon, Outline Web analytics Sushi, Animated Icon, Outline Sushi Euro bag, Animated Icon, Outline Euro bag Purchase order, Animated Icon, Outline Purchase order Check-in box, Animated Icon, Outline Check-in box Refund, Animated Icon, Outline Refund Double note, Animated Icon, Outline Double note Upload, Animated Icon, Outline Upload Couple, Animated Icon, Outline Couple Nun, Animated Icon, Outline Nun Review, Animated Icon, Outline Review Small punching bag, Animated Icon, Outline Small punching bag Sale 40%, Animated Icon, Outline Sale 40% Open warehouse, Animated Icon, Outline Open warehouse