Moka
#626

Moka

She takes her Moka everywhere she goes, even to the mountains! This animated icon illustrates a Moka pot.

Preview

Sample usage

Moka, Animated Icon, Flat
Moka, Animated Icon, Flat
Moka, Animated Icon, Flat
Select another

Similar icons

Wine glass, Animated Icon, Flat Wine glass Cocktail, Animated Icon, Flat Cocktail Coffee, Animated Icon, Flat Coffee Water drop, Animated Icon, Flat Water drop Wine, Animated Icon, Flat Wine Tree, Animated Icon, Flat Tree Cow, Animated Icon, Flat Cow Vegetable basket, Animated Icon, Flat Vegetable basket Beer, Animated Icon, Flat Beer Plate, Animated Icon, Flat Plate Vegetable pan, Animated Icon, Flat Vegetable pan Backyard, Animated Icon, Flat Backyard Pine tree, Animated Icon, Flat Pine tree Beer pint, Animated Icon, Flat Beer pint Kitchen, Animated Icon, Flat Kitchen Take away coffee, Animated Icon, Flat Take away coffee Forest, Animated Icon, Flat Forest Fridge, Animated Icon, Flat Fridge