Moka
#626

Moka

She takes her Moka everywhere she goes, even to the mountains! This animated icon illustrates a Moka pot.

Animation
Colors
Preview

Sample usage

Moka, Animated Icon, Flat
Moka, Animated Icon, Flat
Moka, Animated Icon, Flat
Select another

Similar icons

Cooker Hood, Animated Icon, Flat Cooker Hood Broom, Animated Icon, Flat Broom Poppy, Animated Icon, Flat Poppy Venus Fly Trap, Animated Icon, Flat Venus Fly Trap Washing Hands, Animated Icon, Flat Washing Hands Hotdog, Animated Icon, Flat Hotdog Cin Cin, Animated Icon, Flat Cin Cin Cranberry, Animated Icon, Flat Cranberry Tumbleweed, Animated Icon, Flat Tumbleweed Cooking Hat, Animated Icon, Flat Cooking Hat Hot Temperature, Animated Icon, Flat Hot Temperature Pinecone Hand, Animated Icon, Flat Pinecone Hand Honey, Animated Icon, Flat Honey Cow, Animated Icon, Flat Cow Shake Dynamically, Animated Icon, Flat Shake Dynamically Rolling Pin, Animated Icon, Flat Rolling Pin Fried Egg, Animated Icon, Flat Fried Egg Gas Stove, Animated Icon, Flat Gas Stove